Besplatna dostava

Više od 100 000 zadovoljnih kupaca

Garancija

0606064903

Reklamacije

Reklamacije
REKLAMACIJE
U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na neki od proizvoda, budite slobodni da nas
kontaktirate. Budite sigurni dasmo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.
Dužni smo da u roku od 8 dana odgovorimo na reklamaciju. 15 dana – rok za rešavanje
reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30
dana).
Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje
da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je
dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema
odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se
ne izjasni u roku od 3 dana.
JEDNOSTRANI RASKID
Kupac ima pravo da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu o kupovini
proizvoda na internet sajtu rs.onesleep.com , tj dana prispeća pošiljke u njegovu
državinu, a bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, dostavljanjem prodavcu
obrazac za odustanak u elektronskoj ili štampanoj formi. Forma Obrazac za odustanak/
otpremnica može biti overena prilikom same isporuke ili najkasnije 15 dana od dana
isporuke. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim
neposrednih troškova povraćaja robe.
Orazac za odustanak možete preuzeti ispod.
–  Saglasno zakonu o zaštiti potrošača potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja
ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja
razloga jednostrano raskine ugovor.Jednostranim raskidom ugovora iz stava 1. ovog člana
potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe
trgovcu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu koji se zaključuju izvan poslovnih
prostorija se može poslati elektronskom poštom ( rs@onesleep.com  ) ili preporučeno na
adresu Prodavca (Medacom doo, Nikodija Stojanovića Tatka bb, 18000 Niš).
Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem
potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova
reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Saobraznost:
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost
važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda.
POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE:
Troškove povrata robe snosi kupac, ukoliko je povrat robe u zakonskom roku od 14 dana. U slučaju neispravnog,oštećenog ili pogrešno poslatog artikla trošak povrata ili zamene snosi prodavac. Prilikom povraćaja ili slanja robe u servis kupac je dužan da priloži dokumentaciju
koja mu je data I to:
  • Artikal koji vraća (SAOBRAZNOST PROIZVODA)
  • Porudžbenicu
  • Račun
  • Obrazac reklamacije (izjava) ili obrazac za odustanak
Povrat novca na rešenu reklamaciju vrši se uplatom na racun primaoca za fizička lica ukoliko su
plaćanje izvršili bilo pouzećem ili nekim od drugih načina plaćanja I za pravna lica koja su
robu platili gotovinom. Povrat novca na rešenu reklamaciju vrši se elektronski za pravna lica
ukoliko su robu i/ili dostavu platili elektronskim putem, kao i za fizička lica koja su platila
karticom na sajtu..
ZAMENA
Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od
nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u
određenom roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj
prodata (neoštećena i ispravna, roba i ambalaža) vrši se povrat novca kupcu ili zamena za
neki drugi artikal uz korigovanje troškova, manje ili više u odnosu na ukupnu vrednost robe,
naravno ukoliko postoji potreba za tim.
Ukoliko je nakon otvaranja paketa ustanovljeno da je kupac poručio pogrešnu veličinu ili
boju, moguće je zameniti za odgovarajuću veličinu ili boju ili tome sl. ali shodno zalihama u
tom trenutku. Stoga je kupac dužan da obavesti prodavca u najkraćem roku kako bi se izvršila
zamena.
Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan
ili pogrešan artikal. Ukoliko je kupac pogrešio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja
robe, kupac plaća iznos jedne poštarine u visini koja mu je prethodno naplaćena po već
ugovorenom cenovniku.
OŠTEĆENA ROBA – OBAVEZNO PROVERITE PAKET !
Ukoliko vam je pošiljka stigla vidno oštećena, potrebno je da na licu mesta kurir napravi
zapisnik I da nas o tome obavestite mail-om na rs.onesleeo.com   ili telefonom 0606064903. Takav paket ne morate primiti, može nam biti vraćen a mi ćemo obaviti zamenu.
Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, ili je roba oštećena prilikom transporta, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0606064903 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime,prezime, telefon) na adresu  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili
elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem
postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana od trenutka prijave iste.
Prilikom utvrđivanja da je roba oštećena prilikom transporta, potrebno je fotografisati
oštećenja I dostaviti ih na mail:
ODBIJENA REKLAMACIJA – Dužnosti prodavca

  • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja
reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora
vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih
sporova
Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje
nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi
davaocu garancije.
VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA
Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao
trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom
postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz
i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo
sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi
https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php.
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio
reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog)
podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja
predloga.
U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko
rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih
komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi,
usluga putovanja;
  • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.
Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove
(troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora
je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.